hg: jigsaw/jigsaw/jaxws: 3 new changesets

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

hg: jigsaw/jigsaw/jaxws: 3 new changesets

Mandy Chung
Changeset: 64df57a1edec
Author:    ohair
Date:      2011-07-22 17:35 -0700
URL:       http://hg.openjdk.java.net/jigsaw/jigsaw/jaxws/rev/64df57a1edec

7069993: Adjust make/jprt.properties file for jdk8
Reviewed-by: katleman

! make/jprt.properties

Changeset: 1034127ed402
Author:    cl
Date:      2011-08-18 18:55 -0700
URL:       http://hg.openjdk.java.net/jigsaw/jigsaw/jaxws/rev/1034127ed402

Added tag jdk8-b01 for changeset 64df57a1edec

! .hgtags

Changeset: 3dcdb7136972
Author:    mchung
Date:      2011-08-22 10:14 -0700
URL:       http://hg.openjdk.java.net/jigsaw/jigsaw/jaxws/rev/3dcdb7136972

Merge

! .hgtags